Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Sväté omše Poboznost Fatimskej soboty

Pondelok         07.00      18.30         
Utorok 07.00 18.30    
Streda 07.00 17.00    
Štvrtok 07.00 18.30    
Piatok 07.00 18.30    
Sobota 07.00 18.30    
Nedeľa 07.00 09.00 11.00     18.30  

 

Prikázané sviatky - pracovný deň         07.00      17.00      18.30         
Prikázané sviatky - voľný deň 07.00 09.00 11.00 18.30   
Sviatočné dni - pracovný deň 07.00 17.00 18.30  
Sviatočné dni - voľný deň 07.00 09.00 18.30  

 

V čase 02.00 na 03.00 dňa 26.3.2017, v nedeľu posunutím o jednu hodinu dopredu príde ku zmene na letný čas.


Spovedanie

Od pondelka do soboty, ráno i večer, pol hodinu pred svätými omšami. * Na požiadanie budeme spovedať aj po sv. omšiach, ak nám v tom nebudú brániť iné pastoračné povinnosti.

V prvopiatkovom týždni spovedáme:

- pondelok až piatok ½ hodiny pred rannou sv. omšou a od 16.00 h.
- v sobotu ½ hodinu pred svätými omšami.

Spovedanie pred Veľkou nocou a Vianocami je uvedené v rozpise, ktorý nájdete vo výveske na nádvorí kostola a webovej stránke.


Pohreb

1. Predpokladom katolíckeho cirkevného pohrebu je skutočnosť, že zomrelý patril do Cirkvi – bol pokrstený ako kresťan katolík a zomrel v spoločenstve s cirkvou (nebol exkomunikovaný, nevystúpil z Cirkvi).
2. Pred nahlásením pohrebu na Farskom úrade pozostalí v Pohrebnej službe dohodnú termín pohrebu. Pochováva sa v pracovné dni, v poobedných hodinách o 12.30 a 14.00 h.
3. Na Farský úrad prineste List o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil lekár a je potvrdený matričným úradom. Tu sa dohodne, či okrem pohrebných obradov chcete za zosnulého obetovať aj pohrebnú sv. omšu.
4. Ak bude aj odobierka, rečníka si zaobstarajú pozostalí. Pri nahlasovaní pohrebu to treba oznámiť kňazovi. Rečník sa pred pohrebným obradom skontaktuje a dohodne s kňazom.
5. Pohrebné obrady sú doprevádzané spevom. Organistu - spevákov dohodne kňaz. Ak chcú mať pozostalí Dychovku, tú si zaobstarajú sami.
6. Odporúča sa, aby za zosnulého bola slávená sv. omša po jednom roku od úmrtia (výročná). Do jedného úmyslu sv. omše možno spojiť aj viacero zosnulých (napr. za zosnulých rodičov, starých rodičov z oboch strán...).


Krst

1. Rodičia osobne požiadajú o krst na farskom úrade počas úradných hodín. Prinesú so sebou rodný list dieťaťa.
2. Vypíše sa krstný list a dohodne termín. Rodičia aj krstní rodičia, pred krstom absolvujú predkrstné stretnutie s kňazom, ktoré zvyčajne býva v sobotu pred nedeľou krstu.
3. Krst sa vysluhuje v kaplnke sv. Jozefa vedľa farského úradu o 10.30 každú druhú a tretiu nedeľu v mesiaci. V inom čase po dohode s kňazom.
4. Ku krstným obradom je potrebné pripraviť a priniesť krstnú košieľku a sviecu.
5. Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.
6. Krst dospelých je treba dohodnúť na fare osobne s kňazom. Dohodne sa termín prípravy a dátum krstu.


Sobáš

Ak chcete uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, odporúčame nahlásiť sobáš aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom.

1. Snúbenci navštívia matričný úrad (budova Mestského úradu, ul. Čsl. armády 1, prízemie č. 123, úradné hodiny, 032 7402 507). Na matriku prinesú originál rodného listu a občiansky preukaz. Tu sa vypíše štátna zápisnica o uzavretí manželstva.
2. Pri prvom stretnutí na fare snúbenci nahlásia úmysel uzavrieť manželstvo. Dohodne sa termín sobáša a vypíše sa zápisnica. Potom sú poučení o ďalšom postupe prípravy.
3. Na farský úrad je potrebné priniesť:

- Žiadosť o uzavretie manželstva (štátna zápisnica), ktorú po spísaní dostanete na matrike.
- údaje o svedkoch: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, zamestnanie, číslo občianskeho preukazu.
- krstný list ženícha alebo nevesty, ak boli pokrstení v inej farnosti (treba žiadať krstný list k sobášu - formát A 4).
- potvrdenie o absolvovaní predmanželskej katechézy - prípravy, ak ju snúbenci absolvovali v inej farnosti.
- ak majú obaja snúbenci katolíci trvalý pobyt na území inej farnosti, jeden z nich prinesie Licenciu k sobášu od správcu farnosti v mieste trvalého bydliska; ak má katolícka stránka trvalý pobyt mimo územia našej farnosti a berie si nekatolíka alebo nepokrsteného s trvalým pobytom v našom meste, katolík pýta licenciu od kňaza z farského úradu svojho trvalého pobytu.
- ak bude sobášiť v tunajšej farnosti kňaz z inej farnosti, je potrebné, aby si tento kňaz, aspoň telefonicky, priamo od pána dekana, pýtal delegáciu k asistovaniu pri sobáši.

4. Účasť na príprave je povinná pre oboch snúbencov.
5. V pôste a advente sobáše nebývajú.


Duchovná služba chorým v nemocnici Nové Mesto nad Váhom

- každú sobotu možnosť duchovnej služby chorým;
- prihlásených záujemcov bude kňaz navštevovať na izbách;
- na požiadanie, podľa potreby udelí pacientom zaopatrenie sviatosťami: sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých;

V súrnych prípadoch volajte na mobil - 0910 842 628, alebo poproste zdravotný personál o skontaktovanie s nami.

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje na prvé piatky nahláseným chorým. Pastoračné návštevy u nahlásených chorých farníkov (svätá spoveď, sväté prijímanie a pomazanie chorých (podľa želania) pred sviatkami (Vianoce, Veľká noc). V naliehavých prípadoch volajte na číslo 0910 842 628.

Duchovná služba chorým vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (medzi onkologickým a geriatrickým pavilónom, pred kuchynským blokom).
Svätá spoveď, rozhovor s duchovným, pomazanie chorých: 30 minút pred svätou omšou v kaplnke, na lôžku chorého kedykoľvek na požiadanie.

Pondelok, Štvrtok, sviatok     15.45
Utorok, Streda a Piatok          08.00
Nedeľa                                      10.30

Počas vianočných, veľkonočných sviatkov a čerpania dovolenky nemocničného kaplána platí osobitný rozpis uverejnený vo výveskách v kaplnke.
Mgr. Ing. Pavol Benko, nemocničný kaplán, mobil 0692 009 043