Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Príprava na prijatie sviatosti zmierenia

U detí prebieha príprava počas vyučovania náboženstva a katechézy, ktorá býva každý druhý týždeň pri svätej omši v stredu o 17.00. Rozpis katechéz je uvedený na kartičke. Účasť na sv. omši si dajú deti poznačiť kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kartičky. Ak budete odcestovaní, dajte deťom poznačiť účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.

U dospelých príprava prebieha obyčajne jeden rok počas katechéz. Je zároveň spojená aj s prípravou na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii.

Príprava dospelých na prijatie sviatostí:

- Začiatkom septembra začíname s prípravou dospelých na prijatie sviatosti krstu (sv. zmierenia, sv. prijímania, birmovania). Pozývame všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu neprijali krst v detstve, aby sa prihlásili osobne vo farskej kancelárii;
- Príprava bude trvať do Veľkej noci 2018. Termín stretnutí sa dohodne vždy s kňazom;
- Po absolvovaní prípravy sa pri svätej omši Veľkonočnej vigílie udelia sviatosti kresťanského uvedenia: krst, Eucharistia i birmovanie;
- Termín začiatku oznámime vo farských oznamoch.

 

Spovedanie vo farnosti

V týždni: od pondelka do soboty - ráno i večer, pol hodinu pred svätými omšami.
Prvý piatok: pondelok až piatok ½ hodiny pred rannou sv. omšou a od 16.00 / v sobotu ½ hodinu pred svätými omšami.
Veľká noc/Vianoce: tu je rozpis spovedania v dekanáte a vo farnosti - Veľkonočná spoveď.
Veľká noc/Vianoce - chorí: zapisujeme v sakristii. Telefonicky každému upresníme, kedy prídeme.

 

Dôležité cirkevné predpisy o sviatosti zmierenia

Kán. 959 - Vo sviatosti pokánia veriaci vyznávajú hriechy zákonnému vysluhovateľovi, ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením, ktoré im ten istý vysluhovateľ udelil, dostávajú od Boha odpustenie hriechov, ktoré spáchali po krste, a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorú zhrešením ranili.

Kán. 960 - Individuálne a úplné vyznanie a rozhrešenie sú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci, vedomý si ťažkého hriechu, zmieruje s Bohom a s Cirkvou; iba fyzická alebo morálna nemožnosť oslobodzuje od takéhoto vyznania; v tomto prípade sa zmierenie môže dosiahnuť aj inými spôsobmi.

Kán. 964 - § 1. Vlastným miestom na vysluhovanie sviatostnej spovede je kostol alebo kaplnka.

VYSLUHOVATEĽ SVIATOSTI POKÁNIA

Kán. 965 - Vysluhovateľom sviatosti pokánia je jedine kňaz.

Kán. 966 - § 1. Na platné rozhrešenie od hriechov sa vyžaduje, aby vysluhovateľ okrem moci posvätného rádu mal splnomocnenie ju vykonávať veriacim, ktorým udeľuje rozhrešenie.

Kán. 976 - Každý kňaz, hoci nemá splnomocnenie spovedať, rozhrešuje platne a dovolene od akýchkoľvek cenzúr a hriechov ktorýchkoľvek kajúcnikov, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, hoci je prítomný schválený kňaz.

Kán. 977 - Rozhrešenie spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu Desatora je okrem v nebezpečenstve smrti neplatné.

Kán. 978 - § 1. Pri spovedaní kňaz má mať na pamäti, že berie na seba úlohu sudcu a rovnako lekára a že je Bohom ustanovený za vysluhovateľa božskej spravodlivosti a súčasne aj milosrdenstva, aby konal na slávu božiu a spásu duší.
§ 2. Spovedník ako služobník Cirkvi sa pri vysluhovaní tejto sviatosti má verne pridržiavať náuky magistéria a noriem, ktoré vydala kompetentná vrchnosť.

Kán. 979 - Kňaz má pri kladení otázok postupovať opatrne a ohľaduplne, so zreteľom na stav a vek kajúcnika a má sa zdržať zisťovania mena spolupáchateľa.

Kán. 980 - Ak spovedník nemá pochybnosti o disponovanosti kajúcnika a ten si rozhrešenie žiada, rozhrešenie sa mu nesmie odoprieť ani oddialiť.

Kán. 981 - Podľa povahy a množstva hriechov, ale so zreteľom na stav kajúcnika, spovedník má uložiť spasiteľné a primerané zadosťučinenia; ktoré kajúcnik je povinný sám osobne splniť.

Kán. 982 - Kto v spovedi vyznáva, že falošne obvinil nevinného spovedníka pred cirkevnou vrchnosťou zo zločinu navádzania na hriech proti šiestemu prikázaniu Desatora, nesmie sa mu dať rozhrešenie, kým právoplatne neodvolá falošné obvinenie a neprehlási, že je pripravený ochotne napraviť prípadné škody.

Kán. 983 - § 1. Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné; preto spovedníkovi je veľmi prísne zakázané slovami, ani nijakým iným spôsobom, ani z nijakého dôvodu ani len čiastočne prezradiť kajúcnika.
§ 2. Zachovávať tajnosť je povinný aj tlmočník, ak sa zúčastní, ako aj všetci ostatní, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dozvedeli o hriechoch zo spovede.

Kán. 984 - § 1. Spovedníkovi sa úplne zakazuje použitie poznatku získaného zo spovede, ktorý priťaží kajúcnikovi, aj keď je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo odhalenia.
§ 2. Ustanovená vrchnosť, nijakým spôsobom nemôže vo vonkajšom riadení použiť poznatok získaný o hriechoch v spovedi, vypočutej v ktoromkoľvek čase.

KAJÚCNIK

Kán. 987 - Na prijatie spásonosného lieku sviatosti pokánia je potrebné, aby sa veriaci tak pripravil, aby sa zavrhnutím hriechov, ktoré spáchal, a predsavzatím polepšiť sa obrátil sa k Bohu.

Kán. 988 - § 1. Veriaci je povinný vyspovedať sa podľa druhu a počtu zo všetkých ťažkých hriechov spáchaných po krste a mocou Cirkvi ešte priamo neodpustených a ani v individuálnej spovedi nevyznaných, ktorých si je vedomý po starostlivom spytovaní svedomia.
§ 2. Veriacim sa odporúča, aby sa spovedali aj zo všedných hriechov.

Kán. 989 - Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.

Kán. 990 - Nikomu nie je zakázané vyspovedať sa pomocou tlmočníka pri vyhnutí sa zneužitiu a pohoršeniu a pri zachovaní predpisu kán. 983, § 2.

Kán. 991 - Každý veriaci má právo vyznať sa z hriechov ktorému chce spovedníkovi zákonne schválenému, aj iného obradu.