Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Oznamujeme vám, že birmovka v NM bude v sobotu 19.9. 2020o 11.00 h.

2. Ďalej oznamujeme, že slávnosť Prvého sv.prijímania v našej farnosti bude v týchto dňoch: v sobotu 10.10.2020 o 10.00 pre Spojenú školu sv. Jozefa. Potom v nedeľu 11.10.2020 o 9.00 pre ZŠ Tematínska a 11.00 pre ZŠ Odborárska a ZŠ Nálepkova. Predbežne oznamujeme aj to, že krst detí, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie, bude v sobotu 12.9. o 11.00 h. (týka sa to 11 detí).

3. V tomto týždni zapisujeme úmysly sv.omší na mesiace august a september. Môžete ich prichádzaťnahlásiť v čase kancelárskych hodín (streda a piatok 15.00-16.00) a aj po svätých omšiach.

4. Pozývame vás na pravidelnú adoráciu vo štvrtok od 17:30 h. Počas adorácie spovedáme.

5. V sobotu po rannej omši vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty.

6. Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č.3. Na budúcu sobotu po rannej omši upratuje skupina č.4.

7. Na budúcu nedeľu môžeme aj v našom farskom chráme získať porciunkulové odpustky. Predpísaným skutkom je: Modlitba Otčenáš a verím v Boha. Okrem toho tri obvyklé podmienky: sv.spoveď, sv.prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

8. Bratia františkáni pôsobiaci v Centre novej evanjelizácie sv.Jána Pavla II. v Beckove a mladí z františkánskych spoločenstiev vás pozývajú na duchovný a kultúrny program v rámci slávenia sviatku Porciunkuly  - Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Slávenie tohto františkánskeho sviatku začne v sobotu  1. augusta o 11:30 a bude ukončené v nedeľu 2.augusta. Počas celého programu bude možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Slávenie tohto sviatku a návšteva františkánskeho či farského kostola je spojená so získaním plnomocných odpustkov. Podrobný program nájdete na výveske pred kostolom či našej webovej stránke. Uskutočnenie tohto podujatia sa bude v súlade s dodržiavaním predpísaných hygienických noriem.
 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

         032 7712 603   dekan

         032 7712 604   kaplán

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628

 

      

    

DniPorziunkuly banner

 

Alexej plagat bannner

  

OZP obnova hradieb banner