Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých vo farnosti

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav. Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Nejde o posledné pomazanie - teda rozlúčku so životom, ako sa mnohí mylne domnievajú.

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:
- stôl prestretý bielym obrusom;
- kríž a dve horiace sviece.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.

Na prvý piatok v mesiaci - chodí kňaz po domácnostiach a vysluhuje sviatosti.

Pred sviatkami (Vianoce, Veľká noc) chodí kňaz po chorých, ktorých nahlásia príbuzní a vyslúži sviatosti podľa želania. V naliehavých prípadoch volajte na číslo 0910 842 628.

 

Duchovná služba chorým v nemocnici Nové Mesto nad Váhom

- v sobotu po izbách bude chodiť osoba poverená kňazom a bude zapisovať tých, ktorí majú záujem o sv. spoveď, sv. prijímanie a prijatie pomazania chorých;
- kňaz v sobotu podľa zoznamu prihlásených bude chodiť po izbách a vyslúži sviatosti chorým.

Duchovná služba chorým vo Fakultnej nemocnici Trenčín

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (medzi onkologickým a geriatrickým pavilónom, pred kuchynským blokom). Svätá spoveď, rozhovor s duchovným, pomazanie chorých: 30 minút pred svätou omšou v kaplnke, na lôžku chorého kedykoľvek na požiadanie.

Pondelok, Štvrtok, sviatok     15.45
Utorok, Streda a Piatok          08.00
Nedeľa                                      10.30

Počas vianočných, veľkonočných sviatkov a čerpania dovolenky nemocničného kaplána platí osobitný rozpis uverejnený vo výveskách v kaplnke.
Mgr. Ing. Pavol Benko, nemocničný kaplán, mobil 0692 009 043.

 

Dôležité cirkevné predpisy o sviatosti pomazania chorých

Kán. 998 - Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a ich spasil, sa udeľuje tak, že sú pomazaní olejom a vyslovia sa slová predpísané v liturgických knihách.

Kán. 1001 - Duchovní pastieri a príbuzní chorých sa majú postarať, aby chorí boli vo vhodnom čase touto sviatosťou posilnení.

Kán. 1003 - § 1. Pomazanie chorých platne vysluhuje každý kňaz a jedine kňaz.
§ 2. Povinnosť a právo vysluhovať pomazanie chorých majú všetci kňazi, ktorým je zverená starostlivosť o duše voči veriacim, zvereným ich pastoračnému úradu; z rozumného dôvodu môže túto sviatosť vysluhovať každý iný kňaz s aspoň predpokladaným súhlasom kňaza, o ktorom sa hovorí vyššie.
§ 3. Každému kňazovi je dovolené nosiť so sebou požehnaný olej, aby v prípade potreby mohol vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Kán. 1004 - § 1. Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve.
§ 2. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.

Kán. 1005 - V pochybnosti, či chorý dosiahol používanie rozumu, či je nebezpečne chorý alebo zomrel, táto sviatosť sa má vysluhovať.

Kán. 1006 - Táto sviatosť sa má udeliť chorým, ktorí keby boli pri vedomí, aspoň implicitne by si ju žiadali.

Kán. 1007 - Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.