Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Je veľká milosť prichádzať na slávenie svätej omše a prijať Eucharistiu s konkrétnym úmyslom.

Vo farnosti úmysly sv. omší zapisujeme 6x do roka na dva mesiace. V roku 2017 sú to tieto dni - 13.2.; 17.4.; 19.6.; 21.8.; 16.10.; 11.12. Zapisuje sa v pondelok po večernej svätej sv. omši, v ostatné dni počas kancelárskych hodín.

Jednotlivé úmysly zapisujeme do Intenčnej knihy. Nahlásené úmysly svätých omší sa každý týždeň aktualizujú a nájdete ich vo výveske - na nádvorí kostola a na webovej stránke www.prepozitura.sk/oznamy.

Úmysel svätej omše môžete obetovať tak za živých, ako aj za zomrelých. Môžete spojiť do jedného úmyslu aj viacerých živých, alebo zosnulých, alebo môžete kombinovať aj za živých a zomrelých.

Výška milodaru je stanovená Konferenciou biskupov Slovenska na 5 eur. Milodar odovzdajte kňazovi po svätej omši v sakristii. Nech tí, ktorí požiadajú o odslúženie svätej omše, sú aj prítomní na nej v stanovený termín a ako je zvykom u nás, nech prinášajú obetné dary, ak im v tom nebráni nejaký závažny dôvod.

 

TK KBS: Diecézni biskupi obidvoch slovenských cirkevných provincií 15. júna 2011 rozhodli v súlade s kán. 952 § 1 KKP ohľadom výšky milodaru venovaného na slávenie svätej omše a stanovili výšku milodaru na 5 € s platnosťou od 1. júla 2011. Kňazovi je dovolené v zmysle kán. 952 § 1 KKP prijať spontánne vyšší, ale aj nižší milodar, než je určený. Veriacich treba však vhodne vychovávať k tomu, aby chápali aj asketický a duchovný význam milodaru na svätú omšu.

MILODAR VENOVANÝ NA SLÁVENIE OMŠE

Kán. 945 - § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel.
§ 2. Kňazom sa nástojčivo odporúča, aby aj bez prijatia milodaru, slávili omšu na úmysel veriacich, najmä biednych.

Kán. 946 - Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.