Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Vysluhovanie sviatosti manželstva vo farnosti

Ak chcete uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, odporúčame nahlásiť sobáš aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom.

1. Snúbenci navštívia matričný úrad (budova Mestského úradu, ul. Čsl. armády 1, prízemie č. 123, úradné hodiny, 032 7402 507). Na matriku prinesú originál rodného listu a občiansky preukaz. V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste). Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva. (stačí jeden z manželov s OP)

2. Pri prvom stretnutí vo farskej kancelárii sa dohodne termín sobáša a vypíše sobášna zápisnica. Potom sú poučení o ďalšom postupe prípravy;

3. Na farský úrad je potrebné priniesť:
- Žiadosť o uzavretie manželstva (štátna zápisnica), ktorú po spísaní dostanete na matrike;
- údaje o svedkoch: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, zamestnanie, číslo občianskeho preukazu... V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený);
- krstný list ženícha alebo nevesty, ak boli pokrstení v inej farnosti (treba žiadať krstný list k sobášu - formát A 4);
- potvrdenie o absolvovaní predmanželskej katechézy - prípravy, ak ju snúbenci absolvovali v inej farnosti;
- ak majú obaja snúbenci katolíci trvalý pobyt na území inej farnosti, jeden z nich prinesie Licenciu k sobášu od správcu farnosti v mieste trvalého bydliska; ak má katolícka stránka trvalý pobyt mimo územia našej farnosti a berie si nekatolíka alebo nepokrsteného s trvalým pobytom v našom meste, katolík pýta licenciu od kňaza z farského úradu svojho trvalého pobytu;
- ak bude sobášiť v tunajšej farnosti kňaz z inej farnosti, je potrebné, aby si tento kňaz, aspoň telefonicky, priamo od pána dekana, pýtal delegáciu k asistovaniu pri sobáši;
- ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
- ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
- ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
- ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

ak sú obe stránky katolícke a jedna z nich okrem krstu neprijala žiadnu inú sviatosť, budete potrebovať povolenie, ktoré s Vami podpíšu ďalší dvaja svedkovia starší ako 18 rokov.
- ak obe stránky boli iba pokrstené v katolíckej Cirkvi, je potrebné, aby sa aspoň jeden, ženích alebo nevesta, pripravili na prijatie Eucharistie (1. sv. prijímanie). Ak sa na prijatie Eucharistie pripravia obe stránky, nie je potrebné žiadať žiadne povolenie. Ak ku sv. prijímaniu pristúpi iba jedna stránka, je potrebné žiadať povolenie;
- ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, je potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo s dvoma svedkami staršími ako 18 rokov. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí fotokópia, netreba ju overovať notárom);
- snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo s dvoma svedkami staršími ako 18 rokov. Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list.
- ak jeden zo snúbencov nevie po slovensky, pri obrade musí byť zabezpečený tlmočník.

4. Účasť na príprave je povinná pre oboch snúbencov;

5. V pôste a advente sobáše nebývajú.

Predmanželská katechéza

1. stretnutie s kňazom - druhá sobota v mesiaci o 10.30;
2. stretnutie s kňazom - tretia sobota v mesiaci o 10.30;
3. stretnutie s manželským párom z Hnutia kresťanských rodín, po dohode p. Igor Miština 0905 701 725;
4. stretnutie s lekárom - termín bude oznámený na katechéze s kňazom. (väčšinou v posledný piatok mesiaca o 17.00 na fare);

Snúbenci si sami dohodnú:

Kvetinová výzdoba: Kvetinovú výzdobu kostola realizuje väčšinou kvetinárstvo Timea na ul. J. Hašku (pešia zóna). Snúbenci si osobne v kvetinárstve dohodnú konkrétne predstavy o výzdobe a uhradia výdavky. V kvetinárstve možno zapožičať aj návleky na stoličky. Kvetinárstvo je nutné navštíviť najneskôr 2 týždne pred sobášom. Ak snúbenci nenahlásia objednávku kvetinovej výzdoby, výzdoba v kostole nebude. Výzdobu môže realizovať aj iné kvetinárstvo, alebo súkromná osoba. Snúbenci pri poučení kňazovi alebo p. kostolníčke oznámia svoje rozhodnutie ohľadom výzdoby.

Organista: Organový sprievod dohodnú snúbenci hneď po nahlásení sobáša s p. organistkou Františkou Chalániovou na 0908 960 082. Prípadne - organista: Ing. Matúš Mravec 0902 476 338, mládežnícky zbor: Dominika Gajdová 0944 367 814. (* prípadný dobrovoľný milodar pre organistu, hudobníka môžete odovzdať priamo p. organistovi v deň sobáša v sakristii).

Kostolník: Snúbenci hneď po nahlásení sobáša kontaktujú kostolníčku sl. Luciu Kondákorovú 0905 723 988, alebo p. kostolníčku (* prípadný dobrovoľný milodar pre kostolníčku môžete odovzdať priamo kostolníčke v deň sobáša v sakristii).

Fotografovanie, nakrúcanie: Možno len s výslovným súhlasom kňaza, ktorý sobáši. Tesne pred sobášom musí prísť kameraman a fotograf, alebo nimi poverená osoba do sakristie a dohodnúť sa! Je potrebné zainteresovaných poučiť o prípadnom nevhodnom pohybe - najmä počas kázne a sobášneho sľubu a celkovo o správaní a slušnom oblečení.

V každom prípade je dôležité pre všetkých zúčastnených zachovať posvätnosť miesta, ktorú si chrám vyžaduje! (ticho, nie mobily, nie žuvačky, nie nevhodné správanie, treba cudné oblečenie...)

Zakázané je: sypať lupene, ryžu a iné ozdoby pred kostolom, používať mobilné telefóny počas obradu, fotografovať - okrem schválených fotografov!

- Prípadný vjazd vozidla ku kostolu (pešia zóna) sa vybavuje na Mestskom úrade;
- Výber čítajúcich čítanie, prosieb a nesenie obetných darov pri sobášnom obrade, konzultujte s kňazom pri poučení;
- Liturgický nácvik samotného obradu (v kostole) si dohodnite s kňazom na poučení a realizuje sa v týždni pred sobášom;
- K sv. spovedi je vhodné pristúpiť niekoľko dní pred sobášom.

V prípade zmeny dohodnutých termínov nás kontaktujte: 032 - 771 23 73 alebo 032 - 771 26 04

POZOR
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.

Blažej Čaputa, dekan-farár

Dôležité cirkevné predpisy o sviatosti manželstva

Kán. 1055 - § 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
§ 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.

Kán. 1056 - Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Kán. 1057 - § 1. Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.
§ 2. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.

Kán. 1058 - Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje.

Kán. 1059 - Manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale aj kánonickým právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto občianskych účinkov toho istého manželstva.

 

PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ A RÍPRAVA NA SLÁVENIE MANŹELSTVA

Kán. 1063 - Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšetkým poskytovať:
1. kázaním, katechézou, primeranou deťom, mládeži a dospelým, ba aj používaním spoločenských oznamovacích prostriedkov, pomocou ktorých veriaci majú dostávať poučenie o význame kresťanského manželstva a o úlohe kresťanských manželov a rodičov;
2. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;
3. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého má byť zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
4. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život.

Kán. 1065 - § 1. Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti.
§ 2. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu.

Kán. 1066 - Pred slávením manželstva musí byť zrejmé, že nič neprekáža jeho platnému a dovolenému sláveniu.

Kán. 1069 - Všetci veriaci sú povinní oznámiť prekážky, ak o nejakých vedia, farárovi alebo miestnemu ordinárovi pred slávením manželstva.

Kán. 1072 - Duchovní pastieri sa majú usilovať odrádzať mladistvých od slávenia manželstva pred vekom, v ktorom sa zvyčajne podľa prijatých krajových zvykov vstupuje do manželstva.

 

ZNEPLATŇUJÚCE PREKÁŹKY VO VŠEOBECNOSTI

Kán. 1073 - Zneplatňujúca prekážka robí osobu nespôsobilou na platné uzavretie manželstva.

Kán. 1074 - Za verejnú sa pokladá prekážka, ktorá sa môže dokázať na vonkajšom fóre; ináč je tajná.

 

MANŹELSKÝ SÚHLAS

Kán. 1095 - Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí:
1. ktorým chýba dostačujúce používanie rozumu;
2. ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;
3. ktorí z dôvodov psychickej prirodzenosti nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva.

Kán. 1096 - § 1. Na vznik manželského súhlasu je nevyhnutné, aby uzatvárajúcim stránkam nebolo neznáme aspoň to, že manželstvo je trvalé spolunažívanie muža a ženy, zamerané na plodenie detí nejakou sexuálnou súčinnosťou.
§ 2. Táto neznalosť sa po puberte neprezumuje.

Kán. 1103 - Neplatné je manželstvo uzavreté pod nátlakom alebo z veľkého strachu, vyvolaného zvonku, hoci aj neúmyselne, od ktorého aby sa niekto oslobodil, je nútený vybrať si manželstvo.

Kán. 1104 - § 1. Na platné uzavretie manželstva je nevyhnutné, aby uzatvárajúce stránky boli súčasne prítomné buď osobne, alebo cez zástupcu.
§ 2. Snúbenci majú manželský súhlas vyjadriť slovami; ak však nemôžu hovoriť, rovnocennými znakmi.

Kán. 1106 - Manželstvo možno uzavrieť cez tlmočníka; farár však nemá pri ňom asistovať, ak mu nie je zrejmá hodnovernosť tlmočníka.

FORMA SLÁVENIA MANŹELSTVA

Kán. 1108 - § 1. Iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa uzavierajú pred asistujúcim miestnym ordinárom alebo farárom, alebo pred kňazom či diakonom, ktorých delegoval jeden z nich, ako aj pred dvoma svedkami, ale podľa pravidiel vyjadrených v nasledujúcich kánonoch a pri neporušení výnimiek, o ktorých sa hovorí v kán. 144, 1112, § 1, 1116 a 1127, § 1-2.
§ 2. Asistujúcim pri uzavieraní manželstva sa rozumie iba ten, kto je prítomný a žiada prejav súhlasu uzavierajúcich stránok a v mene Cirkvi ho prijíma.

ÚČINKY MANŹELSTVA

Kán. 1134 - Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú.

Kán. 1135 - Obidvaja manželia majú rovnakú povinnosť a rovnaké právo vo všetkom, čo súvisí so spoločenstvom manželského života.

Kán. 1136 - Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa svojich síl starali tak o telesnú, spoločenskú a kultúrnu, ako aj mravnú a náboženskú výchovu detí.

ROZVIAZANIE ZVÄZKU

Kán. 1141 - Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti.

Kán. 1142 - Nedokonané manželstvo medzi pokrstenými alebo medzi pokrstenou stránkou a nepokrstenou stránkou môže z oprávneného dôvodu rozviazať Rímsky veľkňaz na žiadosť obidvoch stránok alebo jednej z nich, hoci druha stránka je proti tomu.

ODLÚČENIE PRI TRVANÍ ZVÄZKU

Kán. 1151 - Manželia majú povinnosť a právo zachovať manželské spolunažívanie, ak ich zákonný dôvod neospravedlňuje.

Kán. 1152 - § 1. Hoci sa nástojčivo odporúča, aby manželská stránka, vedená kresťanskou láskou a majúca starosť o dobro rodiny, neodoprela odpustenie cudzoložnej stránke a aby manželský život neprerušila, predsa ak jej vinu výslovne alebo mlčky neodpustila, má právo prerušiť manželské spolunažívanie, ak s cudzoložstvom nesúhlasila alebo nedala naň príčinu, alebo aj sama nespáchala cudzoložstvo.
§ 2. Za tiché odpustenie sa považuje to, keď nevinná manželská stránka po tom, ako sa dozvedela o cudzoložstve, z vlastnej vôle sa s druhou stránkou s manželskou náklonnosťou stýkala; prezumuje sa však, ak počas šiestich mesiacov zachovávala manželské, ani sa neurobili rekurz na cirkevnú alebo občiansku vrchnosť
§ 3. Ak nevinná manželská stránka z vlastnej vôle prerušila manželské spolunažívanie, má do šiestich mesiacov predložiť kauzu odlúčenia kompetentnej cirkevnej vrchnosti, ktorá po zvážení všetkých okolností má posúdiť, či nevinnú manželskú stránku možno priviesť k tomu, aby vinu odpustila a odlúčenie nepredĺžila nastálo.

Kán. 1153 - § 1. Ak niektorý z manželov vytvára veľké nebezpečenstvo pre dušu alebo pre telo druhej manželskej stránky alebo detí, alebo ináč veľmi sťaží spoločný život, poskytuje druhej stránke zákonný dôvod na odstúpenie na základe dekrétu miestneho ordinára, a ak hrozí nebezpečenstvo z oneskorenia, aj na základe vlastného rozhodnutia.
§ 2. Vo všetkých prípadoch treba po zaniknutí dôvodu odlúčenia obnoviť manželské spolunažívanie, ak cirkevná vrchnosť nestanovuje ináč.

Kán. 1154 - Po stanovení odlúčenia manželov sa treba vždy vhodne postarať o náležité materiálne zabezpečenie a náležitú výchovu detí.

Kán. 1155 - Nevinná manželská stránka môže druhú stránku, čo je chvályhodné, znova prijať do manželského spolunažívania; v tomto prípade sa zrieka práva na odlúčenie.