Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

erb dekanat fb

Dekanát Nové Mesto nad Váhom, farnosť Nové Mesto nad Váhom, Trnavská arcidiecéza

 

"Dekan, ktorý sa nazýva arcipresbyter alebo aj iným menom, je kňaz, ktorý je na čele dekanátu." (Kán. 553, § 1 KKP)

Novomestský dekanát má 16 farností: Adamovské Kochanovce, Beckov, Bošáca, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Horná Streda, Hrádok, Hrachovište, Modrová, Moravské Lieskové, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Pobedim, Podolie, Považany a Stará Turá.

Trnavská arcidiecéza sa člení na 11 dekanátov, má 144 farností a v každom dekanáte sa nachádza dekan, školský dekan, špirituál, liturgický poradca.

 

Dekan: Vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa, farár v Novom Meste nad Váhom

Školský dekan: Vdp. Mgr. Daniel Vachan, farský administrátor v Starej Turej

Špirituál:

Liturgický poradca: Vdp. Mgr. Juraj Valúšek, kaplán v Novom Meste nad Váhom

 

Kódex kanonického práva v kán. 555 o povinnostiach dekana hovorí:

§ 1. Dekan okrem splnomocnení, ktoré mu partikulárne právo zákonne dáva, má povinnosť a právo:

1. napomáhať a koordinovať spoločnú pastoračnú činnosť v dekanáte;

2. dozerať, aby klerici jeho obvodu viedli život primeraný ich stavu a aby si svedomite plnili svoje povinnosti;

3. postarať sa, aby sa posvätné obrady vykonávali podľa predpisov posvätnej liturgie, aby sa výzdoba a čistota kostolov a posvätného zariadenia najväčšmi pri eucharistickom slávení a uchovávaní Najsvätejšej sviatosti starostlivo zachovávala, aby sa farské knihy správne viedli a patrične uchovávali, aby cirkevný majetok bol svedomito spravovaný; napokon, aby sa farskej budove venovala náležitá starostlivosť.

§ 2. Dekan sa má v dekanáte, ktorý mu je zverený:

1. usilovať, aby sa klerici podľa predpisov partikulárneho práva v stanovenom čase zúčastňovali prednášok, teologických zhromaždení alebo konferencií podľa normy kán. 279, § 2;

2. starať, aby presbyteri jeho obvodu mali naporúdzi duchovnú pomoc; takisto má čo najväčšmi prejavovať starostlivosť o tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých okolnostiach alebo ktorých trápia problémy.

§ 3. Dekan sa má starať, aby farárom jeho obvodu, o ktorých vie, že sú vážne chorí, nechýbala duchovná a materiálna pomoc, a aby pohreb tých, čo zomreli, sa dôstojne slávil; má sa aj postarať, aby počas ich choroby alebo pri ich smrti nevyšli navnivoč alebo neboli poodnášané knihy, dokumenty, posvätné zariadenia a iné veci, ktoré patria Cirkvi.

§ 4. Dekan je podľa určenia diecézneho biskupa povinný vizitovať farnosti svojho obvodu.