Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Vysluhovanie birmovania vo farnosti

V našej farnosti prebieha príprava na sviatosť birmovania 1 rok. Je určená pre dospievajúcich (záujemci zo stredných škôl) i dospelých: Najbližšie začne na jeseň 2017. Prihlásiť sa treba osobne. Prebieha počas katechézy, ktorá býva každý druhý týždeň pri svätej omši v piatok o 18.30. Rozpis katechéz je uvedený na kartičke. Účasť na sv. omši si dajú poznačiť kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kartičky. Ak budete odcestovaní, dajte si poznačiť účasť na sv. omši v sakristii daného kostola. Birmovanci absolvujú aj im určený kurz.

Je vhodné, ale nie nutné, za birmovného rodiča vziať toho, kto prijal úlohu krstného rodiča.

Birmovný rodič:

- Má byť len birmovný otec alebo len birmovná matka;
- Birmovného rodiča si má určiť sám birmovaný alebo jeho rodičia. Birmovný rodič má mať schopnosť i úmysel plniť túto úlohu;
- Má to byť človek, ktorý zavŕšil 16. rok života, katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania a žije podľa svojej viery;
- Nesmie mať kánonickú prekážku (napr. odpadol od viery, je rozvedený, iba civilne sobášený, žije s partnerom v jednej domácnosti, je exkomunikovaný, dáva pohoršenie...);
- Nemá to byť otec alebo matka birmovanca;
- Birmovný rodič predloží svoj krstný list, kde má byť uvedené, kedy prijal 1. sv. prijímanie, sviatosť birmovania, príp. manželstva.

 

Dôležité cirkevné predpisy o birmovaní

Kán. 879 - Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali.

SLÁVENIE BIRMOVANIA

Kán. 880 - § 1. Sviatosť birmovania sa udeľuje pomazaním krizmou na čele, ktoré sa vykonáva vložením ruky a slovami, predpísanými v schválených liturgických knihách.
§ 2. Krizma, ktorú treba používať pri sviatosti birmovania, musí byť posvätená biskupom, aj keď sviatosť vysluhuje presbyter.

Kán. 881 - Je užitočné, aby sa sviatosť birmovania udeľovala v kostole, a to v omši; z oprávneného a rozumného dôvodu sa však môže udeliť mimo omše a na hociktorom dôstojnom mieste.

VYSLUHOVATEĽ BIRMOVANIA

Kán. 882 - Riadnym vysluhovateľom birmovania je biskup; túto sviatosť platne udeľuje aj presbyter, splnomocnený univerzálnym právom alebo osobitným poverením kompetentnej vrchnosti.

BIRMOVANCI

Kán. 889 - § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.
§ 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.

Kán. 890 - Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.

Kán. 891 - Sviatosť birmovania sa má veriacim udeľovať približne vo veku rozoznávania, ak Konferencia biskupov nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa podľa úsudku vysluhovateľa z vážneho dôvodu neodporúča niečo iné.

BIRMOVNÍ RODIČIA

Kán. 892 - Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.

Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.
§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.