Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Spoločenstvá existujú vďaka tomu, že na ich začiatku bol niekto, kto prežíval hlbokú a intenzívnu skúsenosť s Bohom.

Sú živé do takej miery, v akej dnes ďalší ľudia, ktorí stoja pred tým istým tajomstvom, prežívajú tú istú skúsenosť. Skúsenosť spoločnej charizmy.

„Kto má lásku k Bohu, nenechá si ujsť žiadnu príležitosť.“ Týmito slovami otec Gabriel Schneider, jeden zo zakladateľov Školských sestier de Notre Dame, vyjadril ochotu vložiť všetku svoju energiu do služieb hodnôt objavených v novom diele lásky.

V diele, ktorého cieľom je zachrániť dušu dieťaťa a mladého človeka. On sám bol inšpirovaný veľkými svätými, sv. Petrom Fourierom a bl. Alexiou.

A tá istá inšpiratívna sila Ducha oslovila aj mnohých z nás, z našej farnosti, aby nás pozvala k hlbšiemu, novému zmyslu nášho života. K úsiliu, aby Kristus rástol v nás i v blížnych, skrze modlitbu, obetu, vydanosť v utrpení, hlboký vzťah k Panne Márii, účasť na spoločenstve a sprevádzaní vo viere, skrze vzťah k deťom i mládeži, priamou činnosťou v duchu charizmy i skrze prítomnosť vo svete ako kvas. Pretože nad všetkým je spoločný plán, ktorý pripravil Boh, aby každé dieťa, každý mladý človek objavil Kristovu tvár v sebe a Jeho samého ako zmysel a cieľ!

Tak vzniklo v roku 2004 spoločenstvo nás, laikov, členov Duchovnej rodiny pátra Gabriela, ktoré prináleží ku Kongregácii školských sestier de Notre Dame, žijúce aj tu v našej farnosti v Novom Meste nad Váhom, spolutvoriac mozaiku a úplnosť Cirkvi.

Aká je náplň stretnutí?

Duchovno - formačná časť – prednášky, akadémie, dynamiky.
Spoločná modlitba - desiatok ruženca, adorácia, modlitby za deti a mládež.
Účasť na spoločenstve zdieľaním, vážne i veselo.
S možnosťou raz za rok sa zúčastniť duchovných cvičení.

Aké sú podmienky pre členstvo?

- Je možné od osemnásteho roku života;
- S túžbou hlbšie prežívať svoje krstné sľuby v modlitbe a službe, obetovaní utrpenia, osobných udalostí života za deti a mladých;
- So vzťahom k charizme Kongregácie, Panne Márii, k deťom a mladým;
- S ochotou usilovať a starať sa priamym alebo nepriamym apoštolátom, aby Kristus rástol v nás i blížnych; spoločenstvo je stále otvorené pre nových členov.

Pane, veríme, že Ty si praješ naše dobro oveľa viac než my sami. Ukáž nám cestu, aby sme žili naplno pre znamenitý dar Otcovej prozreteľnosti, ktorý sa sprítomňuje v našom povolaní.