Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Priblíženie Hnutia kresťanských rodín na Slovensku (ďalej HKR) vám prinášame prostredníctvom rozhovoru s Ing. Igorom Mištinom.

* Aké sú ciele a aká je špiritualita hnutia?

Víziou HKR je milujúca sa rodina: manželia a deti, ktorí žijú vo svojom živote evanjelium. Nie je politickým hnutím, ale laickým apoštolským hnutím Katolíckej cirkvi na Slovensku. Vzniklo spontánne v roku 1969 z túžby mladých rodín po spoločenstve a živej viere. Jeho duchovnosť stojí na troch pilieroch:

1. Duchovný život žitý v malých spoločenstvách rodín v spojení s Cirkvou.
2. Snaha o budovanie stabilnej a láskou spojenej rodiny postavenej na mravnom i svetonázorovom základe Katolíckej cirkvi.
3. Apoštolát - otvorenosť k potrebám iných a k potrebám prostredia, v ktorom žijeme.

* V akých aktivitách sa táto špiritualita prejavuje (špecificky aj v našej farnosti) a akým spôsobom sa dá na ne prihlásiť?

V našej farnosti sú rodinné spoločenstvá od 80-tych rokov 20. storočia a aj v súčasnosti sa stretávajú tri spoločenstvá manželov päťdesiatnikov a jedno tridsiatnikov. Záujem mladých rodín o rodinné spoločenstvo rastie, lebo síce obetujete čas, časť svojho súkromia, ale získate vzory a nové pohľady na život, pomoc a lásku. Spoločenstva sa zúčastňujeme slobodne a nenarušuje našu intimitu a originalitu.

Pre budovanie vzťahov v rodine ponúka HKR programy FIRES. V Novom Meste sa uskutočnilo napr. Stretnutie o rodinnej komunikácii – jeho účastníkmi sú rodičia a deti vo veku nad 13 rokov a Stretnutie synov a dcér – kde účastníci sú iba deti od 16 rokov. Lepšie sme pochopili naše deti a ony sa znovu stali členmi rodinného tímu. V Trenčíne bývajú Manželské rekolekcie, ktoré nie sú len jednorazovým seminárom pre manželov, ale aj úžasným zjednotením a znovuobjavením vzájomnej lásky.

Niektoré naše rodiny využívajú tiež Rodinné tábory HKR pre lacnú a kvalitnú dovolenku na Slovensku s rodinami, ktoré majú rovnaké hodnoty ako vy. Všetky tieto programy sú voľne dostupné pre kohokoľvek a informácie o nich nájdete na http://hkrsr.sk/ Členovia rodinných spoločenstiev sa nevyhýbajú práci pre farnosť, školu alebo mesto a sú ochotní brať na seba zodpovednosť. K známym spoločenským akciám patrí napr. každoročný Kresťanský ples, ktorý je peknou spoločenskou udalosťou farnosti a zúčastňujú sa ho často rodičia i so svojimi dospievajúcimi deťmi.

* Čo vám toto hnutie dáva osobne ako rodine?

Vypichnem len niekoľko momentov. Manželské rekolekcie – to bola revolúcia v našom vzájomnom vzťahu. Nastúpili sme tu akoby nový spôsob života k láske, ktorá sa časom v manželstve nestráca, ale stále rastie. To sa nedá vypovedať, to treba zažiť. Rodinné spoločenstvo – je pre nás ako živá voda, z ktorej sa môžeme napiť. A nielen pre nás. Pre naše deti bolo spoločenstvo prostredím, v ktorom vyrastali. Deti našich priateľov sa stali ich priateľmi a naše hodnoty sa stali ich hodnotami a v mnohom sú nám príkladom. Čo si viac môžeme priať! To je Božie požehnanie.

V prípade záujmu nás môžete (manželov Mištinovcov) kontaktovať osobne, príp. na tel. 771 05 50.