Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Zbor sv. Cecílie začal svoje účinkovanie v roku 1985 v Novom Meste nad Váhom. Vtedy pôsobil vo farnosti správca prepozitúry pán farár Anton Kalúz /1983-1990/. Organistom bol pán Pavol Hanulík, toho času učiteľ na dôchodku, ktorý v mladosti študoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule okrem matematiky, husle a organ. Počas pôsobenia ako organista sa snažil obohatiť bohoslužby o zborový spev a tak začal dávať dohromady spevákov z predošlých spevokolov. Prvé nacvičené zbory sa osvedčili a tak to už nebola len birmovka, Vianoce a Veľká noc, ale spievalo sa častejšie a nácviky sa stali pravideľnosťou. Prvé nácviky začínali na chóruse, no keď prišla zima, tak sme cvičili na farskom úrade.

Písal sa rok 1985 – o pastoračnom centre sme ani nechyrovali. V týchto priestoroch sídlila Autoškola. Zbor bol pomenovaný podľa sv. Cecílie, patrónky hudby. Spievali tu speváci viacerých generácií. Aj mladí aj starší, no nikomu to neprekážalo. Zbor mal okolo 30 členov. Prvá Veľká noc v roku 1990 bola pre nás nezvyčajná. Procesia Vzkriesenia so Sviatosťou Oltárnou pod baldachínom vyšla na námestie, spieval náš zbor a hrala dychovka z Belgicka.

V tom istom roku prišlo k výmene kňazov a do farnosti prišiel rád Premonštrátov /1990-1996/. V tomto čase pán organista Pavol Hanulík odovzdal vedenie zboru mladej organistke Františke Chalániovej. Vzhľadom k jeho veku aj hranie na organe obmedzil. Keďže sa písal rok 1990 a začínala krehká sloboda a demokracia po nežnej revolúcii, začalo viacej príležitostí a možností pre náš zbor. Okrem kostola sme začali vystupovať na námestí na koncertoch, festivaloch, kultúrnych podujatiach... Do zboru - do Cecilky, ako to nazývali, prišlo veľa mladých členov z mládežníckeho zboru. Boli to doslovne mladučkí speváci od 14-18 rokov. V roku 1996 sme sa zúčastnili celoslovenského festivalu cirkevných zborov v Námestove. Pravidelne sme spievali na festivaloch speváckych zborov v Hornej Súči a pod.

V rokoch 1996-2005 pôsobil vo farnosti pán dekan Jaroslav Špeťko a pán kaplán Štefan Rusňák /1997-1998/. Zbor sa zúčastňoval spevom počas bohoslužieb na púťach. Okrem iných akcií sme sa v tomto období zapájali do ekumenických vianočných koncertov, ktoré mali dlhoročnú tradíciu.

V roku 2005 prišiel nový dekan Dr. Jozef Gábriš, ktorý mal osobný vzťah k prepozitúre, keďže jeho strýko biskup Dr. Július Gábriš tu pôsobil ako prepošt v rokoch 1968-1973. Pán dekan Jozef Gábriš bol hudobníkom, hral na organe a mal pochopenie pre zborový spev. Vtedy sme sa už tešili, že budeme môcť nacvičovať v nových priestoroch pastoračného centra, ktoré sa nanovo prestavovalo. Predtým sme cvičili na chóruse, v sakristii, v rôznych častiach a priestoroch farského úradu. Pastoračné centrum bolo dokončené a slávnostne odovzdané pre celú farnosť a rôzne spoločenstvá, ako aj pre zbor sv. Cecílie.

V tom čase vo farnosti už pôsobil nový duchovný správca, p. dekan MgrTh. Ľudovít Malý /2010-2014/. Začali sme sa stretávať na nácvikoch v peknom prostredí nového pastoračného centra. Spolu s p. dekanom Malým sme spievali pri Mariánskom stĺpe na námestí počas sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie - 8. decembra.

V súčasnej dobe za pôsobnosti nového dekana Ing. Mgr. Blažeja Čaputu zbor pokračuje v svojej činnosti. Pôsobí v našej farnosti pri slávnostných bohoslužbách, ale aj na rôznych iných cirkevných a kultúrnych podujatiach. Spievame aj v okolitých farnostiach, ale aj vzdialených mestách a v zahraničí.

V auguste v roku 2015 sme mali Turné v Prahe, kde sme s bázňou spievali s chráme sv. Víta, v Týnskom chráme a v chráme sv. Vojtecha. 30. augusta sme sa zúčastnili Krajskej prehliadky najúspešnejších zborov Trenčianskeho kraja v Jasenici a 5. septembra sme spievali na nádvorí nášho chrámu pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie - patrónky nášho chrámu. Slávnostný koncert pri príležitosti 30. rokov od založenia Zboru sa uskutočnil 11. októbra 2015 v našom chráme.

Meno sv. Cecílie nesie chrámový zmiešaný spevácky zbor pri farskom kostole a prepozitúre Narodenia Panny Márie. Svätá Cecília (22. novembra) je naša patrónka. Má patronát nad hudobníkmi a výrobcami hudobných nástrojov. V ikonografii je zobrazená ako sa modlí v tunike s mučeníckou palmou v ruke, ako hrá na organe. Jej atribútmi sú anjel a hudobné nástroje – citara, harfa, lutna, organ. Ďalej medzi ne patrí lampa, meč, veniec z bielych ruží, ktoré označujú jej nevinnosť a mučeníctvo.

Zbor má dlhoročnú tradíciu, funguje vyše 30 rokov. Jeho zbormajsterkou a dirigentkou je organistka Františka Chalániová, ktorá súčasne vedie aj spevácky zbor Zvonky pri novomestskom klube dôchodcov.

Spevokol má 26 členov a je rozdelený do štyroch hlasov. Vo svojom repertoári má prevažne sakrálne skladby, hymnické, ľudové, ale aj skladby minulých storočí. Účinkuje na slávnostných sv. omšiach v Novom Meste nad Váhom a rôznych kultúrnych podujatiach. Za sebou má nespočetné množstvo koncertov, vystúpení na festivaloch po Slovensku, ale aj za hranicami vlasti, napr. v rakúskom Mariazelli, poľskej Čenstochovej, v Zlíne a na mnohých ďalších miestach. Účinkoval v rôznych farnostiach - v Námestove, Malackách, Podolí, naposledy 8. novembra vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci a Dolnom Smokovci.

ZBOR sa stretáva vždy v pondelok po večernej svätej omši v Pastoračnom centre, kde má nácviky.

SNAŽÍ sa systematickou prácou zapájať do života farnosti spoluúčasťou na svätých omšiach svojím spevom.

SRDEČNE privíta každého, kto má vzťah k vážnej hudbe a cíti povolanie byť členom speváckeho zboru.

http://cecilia.edupage.org/