Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Arc.GabrisBiskupské motto: "Cum auxilio Divino".

Narodil sa 5. decembra 1913 v Tesárskych Mlyňanoch.

V roku 1933 maturoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach.
Po maturite ho prijali do biskupského seminára v Trnave, kde študoval tri roky až do zriadenia Teologickej fakulty v Bratislave (1936), kde svoje štúdium dokončil.
26. júna 1938 bol v Bratislave vysvätený za kňaza biskupom Pavlom Jantauschom.
Ako kaplán pôsobil v Tekovských Lužanoch, Holíči, Stupave a Mojmírovciach.
V rokoch 1938 - 1944 absolvoval Filozofickú a Prírodovedeckú fakultu v Bratislave.
Štúdium ukončil 25. novembra 1944 doktorátom.

Od septembra 1941 do roku 1950 učil na biskupskom gymnáziu v Trnave dejepis, zemepis a národné hospodárstvo.
V roku 1950 sa stal kaplánom v Mojmírovciach.
V roku 1951 ho menovali za správcu farnosti v Jablonici.
V roku 1962 ho biskup Ambróz Lazík menoval do Nového Mesta nad Váhom za správcu farnosti a prepošta novomestskej prepozitúry Panny Márie.
15. mája 1968 bol menovaný za generálneho vikára Apoštolskej administratúry v Trnave.

23. apríla 1969 ho pápež Pavol VI. menoval za ordinára Trnavskej apoštolskej administratúry s právomocami rezidentného biskupa.
Štyri roky trvalo, kým sa vláda ČSSR a Vatikán dohodli na menovaní štyroch biskupov pre vtedajšie Československo.
19. februára 1973 bol vyvolený za titulárneho biskupa dekorianskeho.
3. marca 1973 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Emeráma v Nitre arcibiskupom - neskorším kardinálom Agostinom Casarolim.
Zomrel 13. novembra 1987 v Trnave. Pochovali ho v rodisku - v Tesárskych Mlyňanoch.
(Posmrtne bol menovaný za titulárneho arcibiskupa.)