Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Odpustky

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“79 „Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.“80 „Každý veriaci môže odpustky ... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“81 (KKC kán. 1471)

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

- vzbudiť si úmysel získať odpustky;
- pristúpiť k sviatosti zmierenia;
- vzbudiť si úmysel viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu);
- prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie);
- pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu);
- vykonať určený skutok (napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. - 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Svätý Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov.