Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:

Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
Spomienka – povinná spomienka
Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

Prikázaný sviatok. Osobitným termínom je prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať ťažké práce).

Prikázané sviatky:

Panna Mária Bohorodička (1.1.)
Zjavenie Pána – Traja králi (6.1.)
Sv. Jozef, ženích Panny Márie (19.3.)
Nanebovstúpenie Pána (štyridsiaty deň po Veľkej noci, štvrtok)
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo (druhý štvrtok po Nedeli zoslania Ducha Svätého)
Sv. Peter a Pavol, apoštoli (29.6.)
Nanebovzatie Panny Márie (15.8.)
Všetkých svätých (1.11.)
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (8.12.)
Narodenie Pána (25.12.)

Prikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, je u nás dišpenzovaný (tzn. neslávi sa ako prikázaný).

 

Modlitby

Základné modlitby a pravdy

Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

Pozdrav Pán Boh.
Pán Boh uslyš.

Prežehnanie
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Vzývanie Ducha Svätého
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa.
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas’, Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vo veľkonočnom období Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ruženec
je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána – Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

I. Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a v sobotu)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

Biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca

II. Tajomstvá svetla (modlí sa vo štvrtok)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech je svetlom nášho života.
b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

IV. Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a v nedeľu)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária
Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

K sv. Michalovi archanjelovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

K anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli, viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená), bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). Amen.

Za zosnulých
Modlime sa za zosnulých veriacich.
Otče náš. Zdravas´.
V. Odpočinutie večné daj im, Pane.
R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

Modlitby za Svätého Otca
1. Modlime sa za nášho veľkňaza Františka (nech ho Pán vypočuje a stále podporuje svojou milosťou, aby posilňoval svojich bratov).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci a milosrdný Bože,
ty nám dobrotivo vždy pomáhaš,
aby sme mohli spĺňať, čo prikazuješ;
pomáhaj Pastierovi oviec, ktoré miluješ,
a tak veď srdce ľudu i jeho strážcu,
aby nechýbala Pastierovi poslušnosť stáda
a stádu starostlivosť Pastiera,
lebo je tvojím darom a je v tvojej moci,
že pastieri môžu byť statočnými správcami
a viesť poslušné ovečky.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

2. Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán posilňuje a nech ho naplní apoštolským duchom na spásu všetkých národov).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci Bože,
svojho služobníka pápeža Františka si vyvolil
za nástupcu svätého Petra,
aby viedol tvoj ľud;
láskavo vypočuj naše prosby,
nech ako Kristov nástupca na zemi
utvrdzuje svojich bratov
a nech Cirkev je s ním spojená
zväzkom jednoty, láska a pokoja,
aby tak všetci ľudia našli pravdu a večný život
v tebe, večnom Pastierovi duší.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

3.
Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

4.
Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán chráni, aby osvecoval národy, a nech ho vedie, aby bola Cirkev svätá).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Prosíme ťa, Pane, daruj pokoj svojej Cirkvi,
na čele ktorej chcel si mať svojho služobníka Františka,
aby v jednom a v tom istom duchu
ti bola milá nábožnosť ľudu i toho, kto ho vedie,
a aby vzrast a dobro stáda
bolo radosťou a korunou pastiera.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

5.
Modlime sa nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán zachová a chráni bez úhony pre svoju Cirkev, aby viedol svätý Boží ľud).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Bože, večný pastier veriacich,
ty hojnosťou darov sprevádzaš svoju Cirkev
a láskou v nej vládneš;
prosíme ťa, daj svojmu služobníkovi Františka,
ktorého si postavil na čelo svojho ľudu,
aby v stáde ako pastier zastupoval Krista,
aby bol verným učiteľom náuky, kňazom posvätného kultu
a dobrým pastierom.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

6.
Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho zachová a oživuje Pán, nech ho urobí šťastným na zemi a nech ho nenechá padnúť do rúk nepriateľov).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Bože, správca a pastier všetkých veriacich,
milostivo zhliadni
na svojho služobníka, nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za pastiera svojej Cirkvi;
daj, aby slovom i príkladom napomáhal
spásu tvojho ľudu,
a priveď ho spolu s jemu zverenými ovečkami
do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

www.knazi.sk