Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

sviatok bm jpiiMá najväčší význam medzi všetkými formami pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu, ktoré boli zjavené sestre Faustíne. Po prvýkrát o ustanovení tohoto sviatku hovoril Pán Ježiš v Plocku v roku 1931, keď vyjadril svoju vôľu, týkajúcu sa vzniku obrazu: "Túžim, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom milosrdenstva." (D 49)

Výber tejto nedele za Sviatok Božieho milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na úzke spojenie, ktoré je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje ešte novéna z Korunky k Božiemu milosrdenstvu, ktorá predchádza tomuto sviatku a začína sa na Veľký piatok.

Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. "Túžim," povedal Pán Ježiš, "aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. (D 699)

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu, to je sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky." (D 965)

Veľkosť tohto sviatku je vyjadrená veľkosťou neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. "Kto v tento deň pristúpi k prameňu života," povedal Kristus, "dosiahne úplné odpustenie hriechov aj trestov. (D 300) V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva (...) Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát." (D 699)

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činná láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. "Žiadna duša nenájde ospravedlnenie," vysvetlil Ježiš, "pokiaľ sa s dôverou neobratí k môjmu milosrdenstvu. Preto Druhá veľkonočná nedeľa má byť Sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepreniknuteľnom milosrdenstve." (D 570)