Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Poďakovanie dekana: Zo srdca ďakujem vám, bratia a sestry, ktorí ste stáli za prípravou našich detí na slávnosť prvého sv. prijímania: Ďakujem pánovi kaplánovi Vdp. Tomášovi Kišonovi za detské katechézy, sv. omše pre deti s rodičmi i za školskú katechézu, vďaka i kňazom spovedníkom pri prvej sv. spovedi detí. Vyslovujem poďakovanie Školským sestrám de Notre Dame, učiteľom, katechétom a katechétkam za ich celoročné úsilie. Vďaka aj obetavým rodičom, ktorí sa ochotne ujali organizačných vecí a zrealizovalivýzdobuchrámu. Vďaka patrí aj upratovacím skupinám. Ďakujeme aj speváckym zborom, organistom, kostolníkom, kvetinárke, miništrantom a lektorom za dôstojný priebeh slávností. Nech vám Pán Boh bohato odmení vašu službu pre farnosť.

2. Dnes bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.

3. Na začiatku ranných a večerných sv. omši býva novéna k Duchu Svätému.

4. Stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela sa uskutoční 13. mája - pondelok - v kaplnke Školských sestier de Notre Dame o 17-tej hodine. Začne svätou omšou.

5. V tomto týždni sú letné kántrové dni, v našej farnosti to oslávime v piatok, budeme sa modliť za duchovné povolania.

6. V tomto týždni spovedáme ½ hodiny pred rannými i večernými omšami.Vo štvrtok bude pravidelná adorácia, spovedáme od 17.00 h.

7. V sobotu ráno upratuje kostol skupina č. 4.

8. V sobotu 18.mája, budeme v našom kostole sláviť slávnostnú Svätodušnú vigíliu. Z toho dôvodu bude výnimočne večerná svätá omša o 19:30 hod. Vigília má podobnú štruktúru a priebeh ako veľkonočná vigília na Bielu sobotu. Pozývame vás srdečne.

9. V nedeľu 19.5.od 16:00 hod. pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov i katechétov detína spoločnú opekačku na farskom dvore. Špekačky na opekanie si prineste, prosíme, podľa vlastnej chuti. Prosíme obetavé mamičky o napečenie niečoho sladkého a slaného. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

10. Na budúcu nedeľu bude májová zbierka na reštaurátorské práce v našom kostole.

11. Májová pobožnosť býva vždy po rannej a večernej svätej omši, podľa počasia buď pri Lurdskej jaskynke alebo v kostole.

12. Informáciu o pútiach na Sv. Antonínkovi i na Skalke nájdete na webe i výveske farnosti.

13. V sobotu 18. mája o 16.00 bude na hore Butkov svätodušná púť a slávnostná omša ustanovenia tohto miesta za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva. Slávnosti predsedá nuncius Mons. N. Girasoli. Informácia je na výveske.

14. V piatok 24.5. bude modlitba chvál po večernej sv. omši, aj omša bude hudobne sprevádzaná spoločnstvom Nové Mesto.

15. Na výveske i webe farnosti nájdete plagát o Národnom pochode za život, tiež plagát o Festivale židovskej kultúry v NM, plagát o modlitbovom dní detí a mládeže i o detskej púti do Marianky.

16. Ponuka: farnosť sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch organizuje púť do Ríma, v termíne 24.6.-30.6. 2024. Doprava busom, cena 499 €. Ubytovanie v dome Velehrad, kúsok od Vatikánu. Prihlásiť sa treba čo najskôr v sakristii alebo na fare. Treba uviesť meno, adresu a telef. číslo. Plagátik je na výveske i webe našej farnosti.

17. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h. Pred farou bude prezentácia kníh na požičanie: - knihy o Duchu Svätom pre birmovancov aj ostatných; - mariánske knihy - o Fatime a ostatne knihy.