Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pozývame Vás dnes na 3. ročník charitatívnej Pôstnej polievky s názvom "Podeľme sa". Vaším príspevkom pomôžeme rodinám s väčším počtom detí. Tešíme sa na Vás po 9.00 sv.omši a po 11.00 sv.omši na farskom dvore.

2. Priatelia misií Vás dnes v nedeľu 24.3. o 16.00 pozývajú na stretnutie s hosťom dňa do pastoračného centra na prezentáciu o púti do Ugandy so Slovenskou katolíckou charitou.

3. Pri zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbierala suma 2.140 €. Pri zbierke na reštaurátorské práce s vyzbierala suma 3.275 €. Pán Boh vás odmeň za milodary.

4. Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty o 15.00.

5. Milodary na kvety k Božiemu Hrobu môžete vhodiť do drevenej stĺpovej pokladnice pri bočnom vchode kostola, je označená nápisom.

6. V tomto týždni nie sú kancelárske hodiny. Súrne veci môžete riešiť telefonicky.

7. Spovedáme počas Svätého týždňa v rozšírenom režime. Ráno: ½ hodiny pred sv. omšami. Večer spovedáme takto: v pondelok, utorok od 17:00 hod, v stredu od 16.00 hod. a aj počas večerných sv. omší. Vo štvrtok už nespovedáme.

8. Pozývame vás na brigádu pred Veľkou Nocou – prípravu Božieho hrobu a upratovanie kostola, ktoré bude v stredu po večernej sv. omši o 18.15 h.

9. Vo štvrtok 9.30 bude v katedrále v Trnave omša svätenia olejov ( Missachrismatis ), ste srdečne pozvaní.

10. Obrady Veľkonočného trojdnia budú v týchto časoch: Štvrtok Pánovej večere 18.30, Piatok utrpenia Pána 15.00, Veľkonočná vigília v sobotu 19.00. Po obradoch bude procesia vzkriesenia mestom.

11. Na Veľký piatok o 10.00 hodine bude Krížová cesta mestom za účasti farníkov, spoločenstiev i detí. Začne od kaplnky sv. Ondreja a tento rok bude dlhšia, po viacerých uliciach a častiach mesta. Všetkých vás srdečne pozývame.

12. Na Svätý (Veľký) piatok máme zdržiavanie sa mäsa a pôst. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Možno prijať trocha pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

13. V piatok po obradoch vás pozývame na Lamentácie proroka Jeremiáša a v piatok aj sobotu 8.00 na ranné chvály v kostole.

14. Na Svätú (Bielu sobotu) bude poklona pri Božom hrobe (8:30 – 16:00). Prosíme veriacich, aby sa zapísali na polhodinu adorovať pred Sviatosťou Oltárnou. Hárok na zapísanie je pri bočnom vchode. V tento deň môžete prispieť na zbierku na Boží hrob v Jeruzaleme a na kresťanov vo Svätej Zemi.

15. Nácvik miništrantov na slávenie Veľkonočného trojdnia bude: Zelený štvrtok o 17:00 h., Veľký piatok 13:45., Biela sobota 17.30 h. vo farskom kostole. Prosíme miništrantov, ktorí chcú počas trojdnia miništrovať, aby sa zúčastnili nácvikov.

16. Vo Veľkonočnom Trojdní možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie záľuby aj v ľahkom hriechu):
   1/ na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum Ergo - Ctime túto Sviatosť slávnu;
   2/ za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
   3/ pri obnove krstných sľubov pri Veľkonočnej vigílii

17. Na budúcu nedeľu bude tradičná veľkonočná ofera.

18. Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na organizačné stretnutie: v stredu 3.apríla o 18.00 ( ZŠ Tematínska a Odborárska ) a v stredu 10. apríla o 18.00 (ZŠ Nálepkova a ZŠ Sv. Jozefa ).

19. Pri bočnom vchode do kostola si môžete vyzdvihnúť tlačivo na 2% z dane za rok 2023. Ponúkame dve možnosti: Môžete podporiť naše Občianske združenie Premena alebo výstavbu kostola B. Milosrdenstva v Trnave. Na výveske je aj plagátik.

20. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne: 3.4. - 5. 4.2024 v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Viac informácií na web stránke školy https://ssjozefnm.edupage.org/ a na plagáte i tu.

21. Bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30. apríla 2024.

22. Celoročný program pútnického miesta Skalka nájdete na výveske i webe farnosti.