Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Úprimne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom - bratom a sestrám, pani kostolníčke Erike i Zboru sv. Cecílie, ktorí prispeli k príprave a realizácii ekumenického modlitbového stretnutia i následného pohostenia na fare. Ďakujeme aj bratom z kresťanských spoločenstiev - pastorovi Matúšovi Moyzesovi, farárovi Ľubomírovi Ďuračkovi a kazateľovi Jurajovi Kocmundovi za ich prítomnosť i povzbudivé slová.

2. Dnes je otvorená Farská knižnica tak ako zvyčajne.

3. Počas vianočného obdobia sa v pokladničke pri betleheme, určenej pre opravu kostola, vyzbierala suma: 1.347 €. Vďaka za vaše milodary. Najbližšia zbierka na reštaurátorské práce bude až vo februári, v nedeľu 11.2.2024.

4. Spovedáme ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas adorácie.

5. Na výveske i webe nájdete plagát s pozvaním na Farské spoločenstvo – stretnutie s hosťom, ktoré bude teraz v stredu 24.1. 2024 o 18:15 v pastoračnom centre. Téma stretnutia je Kresťan na cestách. Pozvanie prijal programový riaditeľ TV Lux, bývalý diakon pôsobiaci v NM, farár v Abraháme a dobrodruh, Vdp. Ondrej Chrvala. Počas stretnutia sa podeli o svoje zážitky, ako cestoval trabantom na Svetové dni mládeže do Lisabonu. Srdečne vás pozývame.

6. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.4.

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Vlani sa v našej diecéze vyzbierala suma 43.983 € a z týchto financií boli podporené aj stavebné práce na vytvorení nových tried Spojenej školy sv. Jozefa v NM.