Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbierala suma: 1.524 €. Nech vás Pán Boh odmení za vaše milodary.

2. Spovedáme: pol hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

3. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č. 8.

4. Na budúcu nedeľu 16.júna bude pravidelná zbierka na reštaurátorské práce v presbytériu nášho kostola.

5. Oznamujeme, že počas prázdnin bývajú kancelárske hodiny v obmedzenom režime: v stredu a v piatok 15.00-16.00. V súrnom prípade sa ohláste telefonicky.

6. Prezentovali sme vám možnosť donátorstva čiže darcovstva, prostredníctvom ktorého môžete priamo podporiť konkrétnu vami vybranú fresku alebo štukový medailón. Celkový katalóg je k nahliadnutiu vo farskej kancelárii.

7. Je tu ponuka vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším učiteľským predmetom. V ponuke je aj možnosť rozširujúceho štúdia, ktoré umožňuje rozšírenie už získanej učiteľskej aprobácie o predmet náboženská výchova. Štúdium sa realizuje na základe Dohody o vzájomnej spolupráci medzi biskupstvom Nitra a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Termín podania prihlášky na štúdium: 15.08. 2023. Informácie o prihláške :https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium