Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

prepozitura erb fbFarnosť v Novom Meste nad Váhom si pripomenula cenné výročie 600 rokov od založenia Prepozitúry Panny Márie vojvodom Ctiborom zo Ctiboríc, pánom Beckova, v roku Pána 1414. Pod slovom prepozitúra rozumieme územie, spravované cirkevnou komunitou - kláštornou alebo diecéznou, na čele ktorej stál prepošt a jej členmi boli kňazi, takzvaní kanonici.

Nové Mesto nad Váhom oslávilo 600 rokov Prepozitúry.

Farnosť v Novom Meste nad Váhom si pripomenula cenné výročie 600 rokov od založenia Prepozitúry Panny Márie vojvodom Ctiborom zo Ctiboríc, pánom Beckova, v roku Pána 1414. Pod slovom prepozitúra rozumieme územie, spravované cirkevnou komunitou - kláštornou alebo diecéznou, na čele ktorej stál prepošt a jej členmi boli kňazi, takzvaní kanonici. V Novom Meste bola založená prepozitúra augustiniánska, rehoľná, a jej úlohou bolo duchovne i hmotne spravovať zverené územie. Prepošt, hoci nebol biskupom, mal významné postavenie a mohol nosiť biskupské insígnie – biskupskú mitru ako aj palicu, čiže bakulu.

Oslavy sa konali v milostivom Roku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a mali formu štvordňovej duchovnej obnovy farnosti.

Začínalo sa vo štvrtok celodennou adoráciou , na ktorej sa zúčastnili zástupcovia všetkých duchovných spoločenstiev farnosti, triedy z Cirkevnej školy svätého Jozefa i veľa mladých rodín s deťmi.

V piatok poobede patrilo nádvorie Prepozitúry mladým rodinám s deťmi , ktoré tu mali pripravený zaujímavý program. Pri večernej svätej omši dp. kaplán Róbert Ťapušík priblížil deťom krásnou katechézou život Panny Márie a mládež farnosti prispela moderovanou adoráciou s piesňami chvály. Agapé v Pastoračnom centre dotvorilo slávnostnú atmosféru.

V sobotu bol Deň otvorených dverí. Návštevníci si mohli vypočuť odborný výklad o histórii Prepozitúry, meditovať pri výklade ikonografie chrámu, započúvať sa do gregoriánskych chorálov v podaní našej Schóly Gregoriány, zostúpiť do chrámovej krypty alebo prezrieť si dobové rúcha, kalichy či relikviáre. V sobotu večer bola Pútna svätá omša novomestského dekanátu za účasti kňazov dekanátu a vyše 700 veriacich. Slávnostný kazateľ otec biskup Mons. Jozef Haľko povzbudil pútnikov, aby nezostali len pri historických spomienkach ale prežívali svoju vieru ako prítomnosť a odovzdávali ju svojím potomkom, aby raz mal kto sláviť aj sedemsté výročie Prepozitúry. A práve v Eucharistii sa prekonáva čas i priestor, ostáva len prítomnosť. Po svätej omši nasledovalo radostné pohostenie na nádvorí kostola, podfarbené veselými melódiami v podaní dychovky Bošáčanky.

Hlavnej omši osláv v nedeľu o 10.00 predsedal trnavský arcibiskup , Mons. Ján Orosch, za prítomnosti generálneho vikára a honorárneho kanonika Jána Paučíra, riaditeľa ABÚ i dvoch asesorov z trnavského Arcibiskupského úradu. Zúčastnil sa jej aj primátor Ing. Jozef Trstenský s ďalšími zástupcami mestskej správy . Otec arcibiskup v homílii zdôraznil obrovský duchovný prínos Prepozitúry pre duše počas toľkých storočí. Dôležitou bodkou príhovoru bol duchovný testament posledného novomestského prepošta a trnavského arcibiskupa Jozefa Gábriša. V ňom prepošt apeloval hlavne na jednotu kňazov so svojím biskupom a zaprisahával slovenský národ, aby bol verný Svätému Otcovi.

Záverečné Te Deum nám pripomenulo, že máme za čo oslavovať Pána , lebo bol k nám za tých 600 rokov naozaj veľmi štedrý a zahŕňal nás svojimi milosťami.

Blažej Čaputa, dekan