Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

03 organTechnické hľadisko:

- Daný priestor po generálnej oprave organa rozmiestnením nábytku, zariadenia a podporných technických zariadení ( systém ozvučenia) je plne prispôsobený prioritne pre potreby organistu a účinkovaniu zboru – v danom priestore sa momentálne nachádza 15 miest na sedenie určených výhradne pre účinkujúcich členov zboru;

- Pred opravou nástroja bolo v danom priestore cca 35 miest na sedienie, z toho dôvôdu bolo pridaných v priestore severnej lode 40 miest na sedenie, aby sa ľudia nemohli sťažovať na nemožnosť si počas slávenia liturgie sadnúť v priestore chrámu;

- Celý priestor chórusu, hrací stôl a všetky technické podporné zariadenia v priestore chórusu ( systém číselníka, výškovo nastaviteľná lavica, osvetlenie, osvetlenie pedálnice, kamerový systém, ozvučenie, rozvody ozvučenia, nábytok) sú momentálne v záruke a podľa písomne dohodnutých podmienkach o používaní nástroja je organista, ktorý sprístupní priestor chórusu hmotne zodpovedný za všetky jeho zariadenia a súčasti. Celková technicko-materiálna hodnota investície do nástroja + priestoru chórusu je cca 50 000 EUR, celková teoreticko-umelecná hodnota nástroja po oprave je cca 730 000 EUR;

- V priestore chórusu sa nachádzajú nové zariadenia, ktoré môžu obsluhovať iba zaškolené osoby ( iba organisti), ich celková materiálna finančná hodnota je cca 5000 EUR;

- Pri pohybe ľudí v piestore chórusu sa zbytočne víri prach, následne je nasávaný do celého vzduchového systému nástroja, systém je opätovne zanášaný prachom, ktorý ho celý znefunkčňuje;

- Pri pohybe ľudí v piestore chórusu sa taktiež zbytočne tvoria vibrácie, ktoré negatívne vplývajú na funkčnosť systémov a ladenie nástroja;

- Pohyb ľudí taktiež ohrozuje stabilitu zreštaurovaného pozitívu (historicky chránená časť nástroja);

- Pohyb ľudí taktiež ohrozuje statiku štukovej výzdoby v danom priestore – časť štukov sa už uvoľnila;

- Celý priestor chórusu má nevhodnú kocepciu v hľadiska protipožiarnej ochrany života osôb a majetku, jediná úniková cesta nie je príliš vhodná pre evakuáciu väčšieho množstva ľudí v krátkom časovom úseku ( strmé schody bez protisklzového povrchu, neosvetlená úniková cesta v prípade zadymenia priestoru), z toho dôvodu je plne odporúčané obmedzovať počet osôb v priestore chórusu na minimálnu možnú úroveň.

Hlavným dôvodu trvalého obmedzenia prístupu ľudí do priestoru chórusu bolo veľmi nevhodné správanie veriacich v danom priestore, kedy pravidelne dochádzalo:

1. k vyrušovaniu organistu pri plnení svojich povinností ( hlasné rozprávanie, zbytočný pohyb ľudi v priestore chórusu, nakláňanie sa cez zábradlie);

2. obťažovanie organistu nevhodnými poznámkami, zasahovanie do práce;

3. vyrušovanie organistu rodičom s dieťaťom, ktoré ponechal bez dozoru sa voľne pohybovať v priestore chórusu, behanie po schodoch, okolo hracieho stola;

4. vandalizmus v priestore chórusu – mnohé povrchy chórusu (bránka, stĺpy, steny) boli vedome znehodnotené nevhodnými napísmi a obrázkami, znečistene lavičky ( nalepené žuvačky), celkový neporiadok.

Liturgické hľadisko:

- Priestor chórusu nie je vhodne navrhnutý z vizuálneho a funkčného hľadiska pre plnohodnotné slávenie liturgie pre veriacich – počas sedenia nie je vôbec vidieť do priestoru chrámu, nie je vidieť na číselník, veriaci sa musia postaviť a medzi sebou si hlasito odovzdávali informáciu, aká pieseň sa bude hrať, poprípade sa nevhodne pýtali organistu;

- Momentálne sú demontované aj reproduktory, ktoré prenášali do priestoru chórusu hovorenú reč z chrámu, keďže nespĺňali technické požiadavky na bezpečné zapojenie a prevádzku, z toho dôvodu veriaci v niektorých častiach chórusu nepočujú zreteľne hovorené slovo počas liturgie;

- Zapájanie sa ľudi do liturgických spevov v blízkosti organistu (hlavne ak nespievajú správne) vyrušuje a sťažuje prácu organistu, ktorý stráca sluchový kontakt s veriacimi v chráme a ťažšie dokáže zvoliť správne tempo piesne, vhodnú hlasitosť a typ registrácie;

- Nedôstojná situácia nastávala aj počas prijímania, kedy nastal miestami až neúnosný pohyb veriacich v priestore chórusu a po schodoch, sprevádzaný hlasitými zvukovými prejavmi ( búchanie opätkov, kedže podlaha je drevená), všetky tieto zvukové prejavy boli zachytávané aj mikrofónom, ktorý má organista určený na spev, taktiež celý tento ruch veľmi výrazne vyrušoval práca organistu.

Technický správca organa, Ing. Matúš Mravec, Nové Mesto nad Váhom, 26.6.2015