Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. (KKC 1113) Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo.

Troma sviatosťami uvádzania do kresťanského života - krstom, birmovaním a Eucharistiou sa kladú základy celého kresťanského života.

Zmyslom dvoch sviatostí uzdravenia – sviatosti pokánia a pomazania chorých je, aby Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v diele uzdravovania a spásy

Ďalšie dve sviatosti, posvätný stav a manželstvo, sú zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným.

Sviatosť krstu sa vysluhuje v kaplnke sv. Jozefa o 10.30 každú druhú a tretiu nedeľu v mesiaci. V sobotu pred krstom býva krstná náuka. Krst nahlasuje osobne rodič dieťaťa. Treba priniesť originál  - Rodný list. Konkrétny termín krstu a príprava rodičov a krstných rodičov po dohode s kňazom.

Krst dospelých je treba dohodnúť na fare s kňazom. Dohodne sa termín prípravy a dátum krstu.

Sviatosť birmovania sa vysluhuje každý rok. Prihlasujú sa záujemci zo stredných škôl.

Sviatosť Eucharistie sa prináša nahláseným chorým na Prvý piatok a chorým do nemocnice každú sobotu.

Prvé sväté prijímanie sa vysluhuje pre deti 3. ročníka základných škôl. Počas prípravy býva každú druhú stredu pri sv. omši o 17.00 katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

                                             7. mája   11.00   Spojená škola svätého Jozefa

                                           14. mája     9.00   ZŠ Tematínska a Kpt. Nálepku

                                                              11.00   ZŠ Odborárska

Sviatosť zmierenia v našom kostole sa vysluhuje:

Od pondelka do soboty, ráno i večer, pol hodinu pred svätými omšami.
* Na požiadanie budeme spovedať aj po sv. omšiach, ak nám v tom nebudú brániť iné pastoračné povinnosti.

V prvopiatkovom týždni budeme spovedávať v pondelok až piatok ½ hodiny pred rannou omšou a poobede od 16.00 h. V sobotu ½ hodinu pred omšami.

Sviatosť pomazania chorých sa vysluhuje na prvé piatky nahláseným chorým, pastoračné návštevy u nahlásených chorých farníkov (svätá spoveď, sväté prijímanie a pomazanie chorých (podľa želania) pred sviatkami (Vianoce, Veľká noc). V naliehavých prípadoch volajte na číslo 0910 842 628.

Sviatosť manželstva odporúčame nahlásiť sobáš aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom. Konkrétny termín sobáša a čas prípravy po dohode snúbencov s kňazom. V pôste a advente sobáše nebývajú.