Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska vydala Apoštolská penitenciária dekrét, podľa ktorého je nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu za stanovených podmienok spojené so získaním úplných odpustkov pre duše v očistci.

___

Apoštolská penitenciária

Č. j. 393/17/I

Svätý Otče,

Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita bratislavský a Predseda konferencie biskupov Slovenska v mene biskupov tejto konferencie, ktorí sa stretli na plenárnom zasadaní v dňoch 6. a 7. marca 2017 v obci Čičmany v Nitrianskej diecéze, vyjadruje Tvojej Svätosti prejav hlbokej úcty a poslušnosti ako vlastnej, tak aj všetkých biskupov a častí Božieho ľudu, ktoré boli zverené ich starostlivosti, a ponížene prosí, aby modlitby označované ako Korunka Božieho milosrdenstva, boli obdarené odpustkami pre tých, čo ich nábožne odriekajú. A Boh atď.

3. apríla 2017

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
- budú nábožne odriekať Korunku Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke na území Slovenska pred najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou, či už verejne vystavenou, alebo uschovanou vo svätostánku;
- diecézny biskup, alebo ním ustanovený konkrétny kňaz vykonáva odriekanie tejto modlitby tým istým spôsobom a je šírené prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ku ktorému sa nábožne zídu v rodine alebo rehoľnej komunite, alebo nejakom zhromaždení veriacich, slovom: keď sa viacerí ľudia stretnú s nejakým počestným zámerom.

Ak však takíto veriaci kvôli chorobe alebo z inej rozumnej príčiny nemôžu opustiť svoj dom a budú oddane odriekať Korunku Božieho milosrdenstva s úmyslom vyprosiť si milosrdenstvo pre seba a pripravenosťou darovať ho ostatným, rovnako získajú úplné odpustky za zvyčajných podmienok, a zachovaní nariadení č. 24 a 25 pre nevládnych.

V ostatných prípadoch budú odpustky čiastočné.
Toto ustanovenie vo forme breve platí natrvalo aj bez zverejnenia v Apoštolských aktách.
Všetko, čo tomu odporuje, stráca platnosť.

Mauro kard. Piacenza, hlavný penitenciár
Kryštof Nykiel, riaditeľ kancelárie

 

Ako sa modlí Korunka k Božiemu milosrdenstvu