Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Titul kostola: Narodenie Panny Márie
Hody vo farnosti:
8. september
Výročná poklona vo farnosti: 26. október

 

Medzi skvosty sakrálnej architektúry a umelecko-historické pamiatky stredného Považia bezpochyby patrí opevnený areál prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Jeho dominantou je kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie a dopĺňajú ho budova prepoštského paláca a prepoštskej kaplnky sv. Jozefa Pestúna.

Sväté omše v týždni

Pondelok – Sobota   7.00 ¦ 18.30       Streda   17.00      Nedeľa   7.00 ¦ 9.00 ¦ 11.00 ¦ 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň                                     Prikázané sviatky v nedeľu a voľný deň
7.00 ¦ (8.30) ¦ 17.00 ¦ 18.30                                              7.00 ¦ 9.00 ¦ 11.00 ¦ 18.30

Sviatočné dni pracovné                                                      Sviatočné dni voľné
7.00 ¦ 17.00 ¦ 18.30                                                            7.00 ¦ 9.00 ¦ 18.30

Prikázané sviatky                                         Neprikázané sviatky

Panna Mária Bohorodička - 1.1.                                        Obetovanie Pána - 2.2.
Zjavenie Pána – Traja králi - 6.1.                                        Svätý Jozef - 19.3.
Nanebovstúpenie Pána - 14.5.                                          Veľkonočný pondelok - 6.4.
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv - 4.6.                              Zvestovania Pána - 25.3.
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - 29.6.                                      Turíčny pondelok - 25.5.
Nanebovzatie Panny Márie - 15.8.                                    Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - 12.6.
Slávnosť Všetkých svätých - 1.11.                                      Svätý Cyril a Metod - 5.7.
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - 8.12.                    Narodenie Panny Márie - 8.9.
Narodenie Pána - Vianoce - 25.12.                                   Sedembolestná Panna Mária - 15.9.
                                                                                                Sv. Štefan, diakon - 26.12.                                                      

Služba lektorov - aktuálny rozpis je na farskej výveske na nádvorí kostola a farskej webovej stránke.

Pohreb - najprv nahlásiť v Pohrebnej službe osobne (032 771 2254), potom prísť na Farský úrad s listom o prehliadke mŕtveho potvrdeným z matriky. Mimo úradných hodín na čísle 0910 842 628.

Duchovná služba chorým v nemocnici

→ Každú sobotu ponúkame možnosť duchovnej služby;
→ Prihlásených záujemcov bude kňaz navštevovať na izbách;
→ Možnosť duchovného rozhovoru;
→ Podľa potreby udelí pacientom zaopatrenie sviatosťami: sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých;
→ V súrnych prípadoch volajte na uvedené čísla, alebo poproste zdravotný personál o skontaktovanie s nami:

     Farský úrad:   032 771 2373
     Mobil:   0910 842 628

Ak by ste mali svojich blízkych v niektorej z nemocníc a potrebovali by ste pre chorého vyslúžiť sviatosť zaopatrovania volajte:

* Trenčín - FN: 0903 394 960
* Bratislava - UN Kramáre: 0908 431 049
* Bratislava - UN Ružinov: 0908 318 754
* Bratislava - Onkologický ústav: 0903 792 987 / 0904 637 703
* Bratislava Staré Mesto - UN: 0948 313 363
* Bratislava - UN: 0908 318 754
* Piešťany - Nemocnica A. Wintera: 033/ 77 49 333
* Trnava - FN: 0911 308 763
* Nitra - FN: 0903 809 601

Zdroj: KZÚ - Katolícka zdravotnícka únia

*** Trenčín - Hospic: lekár: 032 7417 021 / sestry: 032 7417 022-3


SVÄTENINY

„Svätá matka Cirkev ustanovila aj sväteniny. Sú to posvätné znaky, ktorými sa naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.“ (KKC 1667) Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania - osôb, jedla, predmetov, miest. (KKC 1078) Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary. (KKC 1671) V mene Cirkvi sa pri sväteninách udeľujú požehnania v znaku svätého kríža. Sväteniny zväčša vykonáva kňaz, no niektoré môže vykonávať aj laik, napríklad požehnanie jedla alebo požehnanie svojich detí, svojej práce, aby priniesla dobrú úrodu ...

Požehnanie domov - Trojkráľové - po sviatku Zjavenia Pána (6. január), v inom období (novostavby) po dohode s kňazom.

POBOŽNOSTI

Náboženské cítenie kresťanského ľudu si vždy našlo prejav v rozmanitých formách zbožnosti, (KKC 2688) ktoré obklopujú sviatostný život Cirkvi, ako je uctievanie relikvií, návštevy svätýň, púte, procesie, krížová cesta, náboženské tance, ruženec, medaily atď. (KKC 2669, 2678)

Krížová cesta - v pôstnom čase v piatok po rannej sv. omši; v piatok pred večernou sv. omšou o 17.50 a v nedeľu o 15.00 h.

Svätý ruženec - Pondelok až Sobota 30 minút pred svätou omšou.

Adorácia - vo štvrtok po večernej sv. omši a na Prvý piatok po skončení sv. omše.

Fatimská pobožnosť - na Prvú sobotu v mesiaci po rannej sv. omši.

Mariánske kňazské hnutie  - v utorok pred večernou sv. omšou.

Litánie Loretánske a májová pobožnosť - máj; Litánie k Božskému Srdcu - jún a na prvý piatok.

ODPUSTKY

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“79 „Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.“80 „Každý veriaci môže odpustky ... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“81 (KKC kán. 1471)

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

- vzbudiť si úmysel získať odpustky;
- pristúpiť k sviatosti zmierenia;
- vzbudiť si úmysel viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu);
- prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie);
- pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu);
- vykonať určený skutok (napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. - 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Svätý Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov.


Možnosti získania odpustkov:

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) - zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) - vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)

Každý piatok v pôste - pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu

Zelený štvrtok - pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

Veľký piatok - nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku

Veľkonočná vigília (vzkriesenie) - obnovenie krstných sľubov

Zoslanie Ducha Svätého - účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu

Porciunkula - 2. augusta - nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)

Každý deň v októbri - modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)

1. - 8. november - len pre duše v očistci - nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých

2. november - len pre duše v očistci - nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)

Nedeľa Krista Kráľa - účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia

31. december - pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

Pri požehnaní Sv. Otca na Veľkú noc a Narodenie Pána - Urbi et Orbi


PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.

Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.

Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Pôstna disciplína pre všetky diecézy

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu;

§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu;
(2) skutok nábožnosti: účasť na sv. omši, alebo krížová cesta, alebo bolestný ruženec ...;
(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút;
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci, alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých, alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám ...;
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ), alebo fajčenia, alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.