Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

SVÄTENINY

„Svätá matka Cirkev ustanovila aj sväteniny. Sú to posvätné znaky, ktorými sa naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.“ (KKC 1667) Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania - osôb, jedla, predmetov, miest. (KKC 1078) Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary. (KKC 1671) V mene Cirkvi sa pri sväteninách udeľujú požehnania v znaku svätého kríža. Sväteniny zväčša vykonáva kňaz, no niektoré môže vykonávať aj laik, napríklad požehnanie jedla alebo požehnanie svojich detí, svojej práce, aby priniesla dobrú úrodu ...

Požehnanie domov - Trojkráľové - po sviatku Zjavenia Pána (6. január), v inom období (novostavby) po dohode s kňazom.

POBOŽNOSTI

Náboženské cítenie kresťanského ľudu si vždy našlo prejav v rozmanitých formách zbožnosti, (KKC 2688) ktoré obklopujú sviatostný život Cirkvi, ako je uctievanie relikvií, návštevy svätýň, púte, procesie, krížová cesta, náboženské tance, ruženec, medaily atď. (KKC 2669, 2678)

Krížová cesta - v pôstnom čase v piatok po rannej sv. omši; v piatok pred večernou sv. omšou o 17.50 a v nedeľu o 15.00 h.

Svätý ruženec - Pondelok až Sobota 30 minút pred svätou omšou.

Adorácia - vo štvrtok po večernej sv. omši a na Prvý piatok po skončení sv. omše.

Fatimská pobožnosť - na Prvú sobotu v mesiaci po rannej sv. omši.

Mariánske kňazské hnutie  - v utorok pred večernou sv. omšou.

Litánie Loretánske a májová pobožnosť - máj; Litánie k Božskému Srdcu - jún a na prvý piatok.

ODPUSTKY

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“79 „Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.“80 „Každý veriaci môže odpustky ... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“81 (KKC kán. 1471)

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

- vzbudiť si úmysel získať odpustky;
- pristúpiť k sviatosti zmierenia;
- vzbudiť si úmysel viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu);
- prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie);
- pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu);
- vykonať určený skutok (napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. - 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Svätý Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov.