Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Členovia ekonomickej rady

Ing. Štefan Rehák, volený, užšie ekonomické grémium - poradca

Ing. Ivan Sádovský, volený, užšie ekonomické grémium - poradca

JUDr. Ján Dzian, volený, právne služby a poradenstvo pre farnosť

Ing. Igor Miština, volený

Ing. Ján Kačič, menovaný, užšie ekonomické grémium - poradca

Ing. Jozef Denko, menovaný, kontrola účtovníctva farnosti

 

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).

 

Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského admini-strátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo1.

FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.

Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospodárskych otázkach týkajúcich sa farnosti. Úkony, k platnosti ktorých farár potrebuje si vypočuť mienku FER, vymedzuje osobitné nariadenie diecézneho biskupa zverejnené v obežníku arcidiecézy.

Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať o to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita2. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov SR.

Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.

FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejniť záležitostí týkajúce sa farského majetku.

Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.