Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. V dňoch 3.9.-5.9. budeme mať trojdnie Novomestskej púte:
 Pri príležitosti konania púte v našej farnosti všetkých pozývame na sprievodné podujatie Deň farnosti pre rodiny, v piatok 3.9. od 15:00 hod., ktoré bude prebiehať na dvore našej prepozitúry. Príďte si odpočinúť v rodinnej atmosfére a zabaviť sa aj s deťmi pri rozhovoroch, súťažiach a športových aktivitách. Pre deti bude pripravený skákací hrad a ďalšie atrakcie. Pre mladých z farnosti bude pripravený inšpiratívny "gauč talk" so zaujímavými hosťami. Záverom Dňa farnosti bude slávenie mládežníckej svätej omše o 18:30, ktorú bude celebrovať vdp. Juraj Schindler a po nej budú modlitby chvál s evanjelizačným programom. Na túto omšu a večerný program pozývame zvlášť birmovancov - bude to súčasť ich bezprostrednej prípravy na birmovku.
 Slávnostným kazateľom v sobotu pri omši na nádvorí o 17.00 bude trnavský otec arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 V nedeľu na hodových omšiach budú kazateľmi pátri františkáni z kláštora v Beckove - brat Jozef a brat Anton. Plagátik o našej púti nájdete na výveske i webovej stránke.

2. Prebieha registrácia na stretnutie zo Svätým Otcom Františkom pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku. Každý účastník stretnutia sa musí osobne zaregistrovať na internetovej stránke: www.navstevapapeza.sk Hľadajú sa aj dobrovoľníci na stretnutie so Svätým Otcom. Všetky informácie aj prihlášku nájdete linku: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

3. Na stretnutie so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne 15.9. pôjdeme z našej farnosti autobusom. Kto z vás má záujem, nech sa príde zapísať do sakristie, najneskôr do 31.08.

4. Vo štvrtok bude pravidelná tichá adorácia, začína už o 17.00 a je obetovaná za nové duchovné povolania z našej farnosti. Počas nej spovedáme.

5. Žiadame birmovancov, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku poslali buď emailom alebo vhodili do farskej poštovej schránky, najneskôr do tohto piatku 27.08. Niektorí z vás ešte nepriniesli krstné listy, treba to tiež do piatku.

6. Vyslovujeme úprimné poďakovanie pánu kostolníkovi Michalovi Slovákovi, ktorý sa zo zdravotných dôvodov rozhodol už ukončiť svoje pôsobenie v tejto úlohe. Nech ho Pán Boh bohato požehná za jeho dlhoročnú obetavú službu kostolníka v našom farskom chráme. Zároveň oznamujeme, že prijmeme do služby kostolníka dobrovoľníka, aspoň jednu osobu. Záujemci sa môžu ohlásiť na farskom úrade u p.dekana.

7. Upratovanie kostola: ďakujeme za upratanie skupine č.5 a prosíme skupinu č.6 v piatok po rannej sv. omši.

 

       032 7712 373   kancelária farského úradu

                   e-mail:

         dekanat.novemesto@abu.sk=  dekan

         farnost.novemesto@abu.sk=  kaplán

Nahlasovanie zaopatrovania chorých a pohrebov je neobmedzené na t. č. 0910 842 628