Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

TSKerb            Kultivácia farského svahu            TSKrozhoduj

 


Prepoštská záhrada už v minulosti slúžila ako oddychová náboženská a spoločenská zóna. Vzhľadom k dlhému zanedbaniu a rastu náletových drevín bola však prakticky neprístupná.
Na základe podnetov viacerých občanov na sprístupnenie a využitie potenciálu svahu, sme daný zámer predstavili, OZ Premena, vlastníkovi-správcovi pozemku - farnosť Nové Mesto nad Váhom  vdp. Mgr. Ing. Blažejovi Čaputovi. Ten vyjadril súhlas a podporu danému zámeru. Následné bol tento zámer konzultovaný so záhradnými a krajinnými architektmi, určený další postup - vypracovanie štúdie hodnotenia zelene a vykonanie prieskumu drevín s označením perspektivných drevin vhodných na ponechanie. V ďalšom kroku sme získali povolenie Referátu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, ako aj Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.
Boli sme úspešný v hlasovaní TSK Participatívneho komunitného rozpočtu 2018  s garantovanou dotáciou na prípravu kultivácie farského svahu.
Dôležitou súčasťou bolo čistenie svahu, pri ktorom boli odstránené náletové a neperspektivné staršie dreviny a kríky. Rovnako  sme vyčistili terén od desaťročia nahromadeného komunálneho odpadu. Všetky tieto činnosti boli vykonávané dobrovolníkmi z OZ Premena bez nároku na honorár. Následné presné zameranie geodetom, statikom, geologický prieskum, vstup krajinných architektov a spracovanie návrhu realizačného projektu budúcich terénnych úprava výsadieb je základom na splnenie snov o využití priestoru. Cieľ je zameraný na širokú verejnosť-  občanov mesta, tak aj jeho návštevníkov. Zámerom je podpora komunitného života, histórie, ekológie, zelených zón, zadržiavanie vody, enviromentálneho povedomia najmä detí a mladých, cestovného ruchu a zveľadenie kultúrnej pamiatky, pretože ide o najstaršie pôvodne zachované urbanistické prostredie v NMnV - územie, ktoré je súčasťou pamiatkovej zóny Nového  Mesta nad Váhom. 

OZ Premena
Bc. Ján Kudlík
koordinátor projektu

 

...pár fotografií pred a po:

TSK 100741 small       TSK 100748 small      TSK 100736 small
         
  TSK 115442 small     TSK 151427 small     TSK 151437 small